Solution for Vastu Problem

  • Bina thod ka Vastu dosh nivaran.
  • Sayogya vidhano dwara vastu shanti.
  • Sabhi vedhi, Kashi Padth avam Vedic Padth se solution diya jatha hai.
  • Kashi ke vidhewano ke dwara shanti karakar de jathi hai.